Przyroda

Informacje ogólne 31 grudnia 1996 roku powstał Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich. Jego powierzchnia wynosi 10747 ha, a powierzchnia otuliny zajmuje 3020 ha. Na obszarze Parku dominują tereny rolnicze, lasy zajmują tylko 28% powierzchni parku. Park został powołany w celu ochrony malowniczych pejzaży, bujnej fauny oraz flory przed lokalizacją przemysłu i urbanizacją terenu.

Historia W połowie lat osiemdziesiątych w Biurze Programowania i Projektowania Rozwoju Łodzi powstała propozycja utworzenia parku krajobrazowego. Dotyczyła ona tylko rejonu dorzecza górnej Moszczenicy. W niedługim czasie po tym zdarzeniu Uniwersytet Łódzki, opracował dokumentację przyrodniczą obejmującą fragment dorzecza Mrożycy. Ostatecznie Park obejmuje również część terenów dorzecza górnej Bzury wraz z Lasem Łagiewnickim. Wiosną 1994 roku Wojewódzka Komisja Ochrony Przyrody w Łodzi doprowadziła do zmiany projektowanej autostrady A1, która miała przebiegać przez teren przyszłego parku.

Geologiczna historia Wzniesień Łódzkich Na Wzniesieniach Łódzkich zaczął topić się ostatni z lodowców, których kilka nawiedziło ziemie polskie. Roztapiająca się masa lodu niosła ogromne ilości piasku, żwiru, który zaczął osadzać się w postaci rozległych wydm. Wydmy te przekształciły się w pagórki, które obecnie cieszą oczy osób odwiedzających park. Ciekawostką jest fakt, że w niektórych miejscach warstwa piasku i żwiru sięga ponad 100 metrów.

Walory Najcenniejszymi walorami, PKWŁ są: - unikatowy w Polsce Środkowej, wyżynny krajobraz strefy krawędziowej Wzniesień Łódzkich, nazwanej naturalnym muzeum geomorfologicznych form polodowcowych - fragmenty naturalnej szaty roślinnej (głównie leśnej) - czyste rzeki - różnorodna fauna i flora - stare zabytkowe drzewa (np. 300 letni dąb Boruta)

Cele Celami parku jest sprzyjanie rozwojowi: - racjonalnej gospodarki (rolnictwo ekologiczne) - różnorodnych form wypoczynkowych - programu retencji wód - budownictwu rekreacyjnemu nawiązującemu do tradycyjnych form architektonicznych

Aby zachować naturalną faunę i florę w PKWŁ, nie można dopuścić do rozwoju przemysłu, wysokiej urbanizacji, ani zanieczyszczeń gruntów oraz rzek. Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich jest celem rajdów i wycieczek uczniowskich, których głównym zadaniem jest zbliżenie młodzieży do przyrody. Jest to również teren badawczy dla studentów biologii i geografii. Występuje tu różnorodność ekosystemów oraz zróżnicowane i mało spotykane w tej części kraju ukształtowanie powierzchni ziemi.

Fauna PKWŁ słynie głównie z różnorodnych i rzadkich form gatunkowych bezkręgowców. Odkrytych zostało tu około 1000 bezkręgowców lądowych i około 100 wodnych. Ich największe skupiska można znaleźć na obszarach Lasu Łagiewnickiego. W granicach parku stwierdzono obecność 25 gatunków owadów chronionych oraz 22 gatunki bezkręgowców znajdujących się na czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Oczywiście, jak na każdym innym terenie i tu rozwinęły się kręgowce.

Geologiczna historia Wzniesień Łódzkich Na Wzniesieniach Łódzkich zaczął topić się ostatni z lodowców, których kilka nawiedziło ziemie polskie. Roztapiająca się masa lodu niosła ogromne ilości piasku, żwiru, który zaczął osadzać się w postaci rozległych wydm. Wydmy te przekształciły się w pagórki, które obecnie cieszą oczy osób odwiedzających park. Ciekawostką jest fakt, że w niektórych miejscach warstwa piasku i żwiru sięga ponad 100 metrów.